top of page

"On Time" - להיות בזמן. הרצאה שביעית בסדרת ההרצאות "על הזמן של הסובייקט ובפסיכואנליזה". מרצה: דקלה ברוידא, 4.7.23

"החיים כציור", הרצאה שישית בסדרת ההרצאות "על הזמן של הסובייקט ובפסיכואנליזה", מרצה: תרצה אולמן, 6.6.23

"על אהבה וזמן", הרצאה חמישית בסדרת ההרצאות "על הזמן של הסובייקט ובפסיכואנליזה", פרופ' חגי כנען, 2.5.23

"על מרחב הזמן של הקול האנושי", רות סגן-כהן, 28.3.2023

"Function and use of time in psychoanalysis", Dr. Bernard Nominé, 11.3.2023

"לאקאן, הזמן הלוגי וסמינר עוד". הרצאה שנייה בסדרה "הזמן של הסובייקט ובפסיכואנליזה", 14.2.23

"האקט האנליטי הוא רגע, רגע של סיום". הרצאה ראשונה בסדרה "הזמן של הסובייקט ובפסיכואנליזה, 10.1.23

"האומר הטוב בשיח הפסיכואנליטי". הרצאה שישית בסדרה "לומר טוב", 10.5.22

"פירוש ופענוח בהוויה המדברת - ללשון". הרצאה חמישית בסדרה "לומר טוב", 5.4.22

 • "בהפכי של השיח הפמיניסטי... יש אישה" הרצאה רביעית בסדרה "לומר טוב", 1.3.22

 • "מה מתכוון למשורר?" הרצאה שלישית בסדרה "לומר טוב", 8.2.22

 • לומר טוב כהפכי לשיח של התקינות הפוליטית, הרצאה שנייה בסדרה "לומר טוב", 4.1.22

 • מה לאקאן ידע לעשות עם מתמטיקה: לאקאן, מתמטיקה, באדיו. הרצאה רביעית בסדרה "לדעת לעשות", 6.4.21

 • נעשה ונשמע: התגלות כפרקטיקה (פסיכואנליטית). הרצאה שלישית במסגרת הסדרה "לדעת לעשות", 2.3.21

 • "לדעת לעשות" עם המיניות באי-הנחת של תקופתינו. הרצאה שנייה במסגרת הסדרה "לדעת לעשות", 2.2.21

 • לאקאן ובעיית העבודה בקפיטליזם. הרצאה ראשונה במסגרת הסדרה "לדעת לעשות", 5.1.21

 • נקודות מרכזיות בסמינר 21, חלק שני. יום עיון עם ברנאר נומינה, יוני 2019

 • נקודות מרכזיות בסמינר 21, חלק ראשון. יום עיון עם ברנאר נומינה, יוני 2019

 • המפגש של לאקאן עם הקשירה הבורומאית. יום עיון עם ברנאר נומינה, יוני 2019

 • "אוטיזם: כשהמלים עושות מ'בראש שלהן:" המשך הרצאתו של נומינה

 • "אוטיזם: כשהמלים עושות מ'בראש שלהן:" הרצאה של ברנאר נומינה מתוך יום עיון, 31.05.19

 •  "החדשות הטובות:" מגפת הפסיכואנליזה. ערב עיון על פסיכואנליזה, דת ואמונה

 • "פסיכואנליזה נוגעת בממשי", יום עיון בהשתתפותן של מוריאל שמלה ואליזבת תאמר:

 • ערב השקה בתולעת ספרים של הספר של קולט סולר "לאקאן, הלא מודע מומצא מחדש":

bottom of page